Alter Fritz / Home
 
"Consul"

Bay brown Trakehner Stallion
born 1980
stick-measure: 171 cm

Consul - 6-years old, Foto: Archiv
Swazi xx Herero xx Borealis xx
Horatia xx
Sayonara xx Birkhahn xx
Suleika xx
Pr.St. Cornau* Lothar Julmond
Loge
Corry Altan
Corrida
 
DLG-Champion and Elitestallion of the Trakehner Verband